พุทธวจน คืออะไร ??

พุทธวจน คืออะไร? พุทธวจน (อ่านว่า พุด ทะ วะ จะ นะ) คือ ธรรมวินัย คำสอน ที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง เหตุใดต้องศึกษาแต่พุทธวจน ?

de_DEGerman