พุทธวจน คืออะไร ??

พุทธวจน คืออะไร?

พุทธวจน (อ่านว่า พุด ทะ วะ จะ นะ)
คือ ธรรมวินัย คำสอน ที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง

เหตุใดต้องศึกษาแต่พุทธวจน ?

เหตุต้องศึกษาแต่เพียงพุทธวจน
ผ่านมา 2,500 กว่าปี คำสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้น มีสำนักต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละหมู่คณะก็มีความเห็นของตน หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์ แล้วเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใคร?
ลองพิจารณาหาคำตอบง่ายๆ ได้จาก 10 กว่าพระสูตร ซึ่งพระตถาคตทรงเตือนเอาไว้ แล้วตรัสบอกวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้.